top of page

English for Adults (18 Years up)

เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ

โดยฝึกสนทนาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกลุ่ม (Activity-based) ที่สนุกสนาน และการสวมบทบาทเป็นตัวละคร ตลอดจนการฝึกทักษะการออกเสียง กับ อาจารย์เจ้าของภาษา นอกจากนั้นยังช่วยแนะนำการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ รู้ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องให้อีกด้วย 

Please reload

Contact us

Success! Message received.

หลักสูตรมาตรฐาน ประกอบด้วย 4 ระดับชั้น 

คุณสามารถเริ่มเรียนในชั้นที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดโดย ทางเราจะมีการสอบวัดระดับก่อนเรียน (Placement Test) โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบกลุ่มหรือแบบส่วนตัวได้ (ตามเวลาที่กำหนด) โดยมี 4 ระดับ แต่ละระดับ ใช้เวลา 120 ชม

  • Elementary (ระดับเริ่มเรียน)

  • Pre-Intermediate (ระดับกลางตอนต้น)

  • Intermediate (ระดับกลาง)

  • Upper Intermediate (ระดับกลางตอนปลาย)

bottom of page