top of page
  • Mareeyah

5 สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จมาก ทำก่อน 8 โมงเช้า


5 Things Super Successful People Do Before 8 AM.

(5 สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จมาก ทำก่อน 8โมงเช้า)

1.Exercise (ออกกำลังกาย)

Most people that workout daily, workout in the morning. (คนที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่มักจะออกกำลังกายในเวลาเช้า)

2.Map out your day (วางแผนประจำวัน)

Planning your schedule will help maximize your potential. (การวางแผนประจำวัน จะทำให้งานมีศักยภาพ)

3.Eat a healthy breakfast (ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ)

Starting your day on an empty stomach can really slow you down.

And getting the nutrients you need in the morning can help you stay focused throughout the day. (หากเริ่มต้นการทำงานเวลาท้องว่าง อาจทำงานได้ช้าลง และการกินสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย จะช่วยให้คุณมีสมาธิต่อการทำงานตลอดทั้งวัน)

4. Visualization (การสร้างภาพความสำเร็จ) Visualizing what you’re gonna accomplish throughout the day can help you start the day off with positive mindset. (การสร้างภาพความสำเร็จของคุณในวันนั้นๆ จะทำให้คุณเริ่มวันด้วยทัศนคติในแง่บวก)

5. Make your day top-heavy (เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ยากที่สุดเสมอ) Procrastination can cause work to pile up. And start your day by getting the least desirable task done first. (การผลัดวันประกันพรุ่ง จะทำให้งานของคุณเป็นกองพนึนทึงทึก และควรเริ่มต้นวันด้วยการทำสิ่งที่ยากที่สุด หรือไม่อยากทำมากที่สุดก่อน)

 

ดู 198 ครั้ง0 ความคิดเห็น

บทความ / Article 

bottom of page