top of page
  • Mareeyah

จะใช้คำไหนดีน่ะ GO BACK หรือ COME BACK?


ทั้ง go back และ come back เป็นคำกริยา (Verb) ดูแล้วมันไม่ยากเมื่อนำไปใช้ แต่บ่อยครั้งที่ก่อให้เกิดความสับสนไม่รู้จะว่าอย่างไร และเมื่อไหร่ เพราะทั้งสองมีความหมาย “กลับ” ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

go back เมื่อเราจะออกจากบ้านหรือไปที่ใดๆ และจะกลับที่เดิมใช้ go back เช่น - After school is over, I will go back home.

หลังจากโรงเรียนเลิก ผมจะกลับบ้าน

- Mr.Ali has gone to America since 1969, he will go back to Bangkok next month. นายอาลีได้ไปอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 เขาจะกลับมากรุงเทพฯ เดือนหน้า

นอกจากนี้แล้ว go ยังมีความหมายว่า “บูด,เน่า,เสีย” เมื่อมีคำว่า bad ตามหลังเช่น

- This meat will go bad. เนื้อนี้จะเสีย

ถ้ามี against ตามหลัง go จะมีความหมายว่า “ขัดขืน,ฝ่าฝืน” เช่น - He went against his father’s will. เขาขัดขืนเจตนารมณ์ของพ่อของเขา

come back เมื่อเราจะไปที่ใดๆ แต่การไปนั้นยังไม่เกิดขึ้น เราใช้ come back เช่น - She will go to Japan next week,and she will come back next month. หล่อนจะไปประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์หน้าและจะกลับเดือนหน้า (หล่อนยังไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่น เพียงแต่พูดเท่านั่น)

 

ดู 59,292 ครั้ง0 ความคิดเห็น

บทความ / Article 

bottom of page