top of page
  • Mareeyah

สำนวนภาษาอังกฤษ Bird Bird


เป็นสำนวนที่ถ้าแปลตามภาษาอังกฤษ ก็จะได้เป็นว่า นก(หนึ่งตัว)ที่อยู่ในมือ มีค่ามากกว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้

สำนวนอังกฤษ “a bird in the hand” มาจากภาษิต (saying) ที่ว่า “A bird in the hand is worth two in the bush.”

นายพรานที่ยิงนกได้ตัวหนึ่ง ควรจะพอใจกับนกตัวที่ยังได้ มิใช่ทิ้งมันไว้แล้วไปตามยิงนกตัวอื่นๆ ที่บินหนีไป ภาษิตนี้จึงหมายความว่า "คนเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่"

สำนวนไทยที่คล้ายคลึงกัน เช่น "กำขี้ดีกว่ากำตด" ”สิบเบี้ยใกล้มือ” บางทีก็มีคำต่อท้าย คือ สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบเบี้ยไกลมือ’’ ‘เบี้ย’ เป็นหอย จำพวกหนึ่งซึ่งคนโบราณใช้ซื้อจ่ายสิ่งของแทนเงินตรา มีค่าน้อยมาก จำนวน ‘สิบเบี้ย’ ก็ยังมีค่าน้อยมากอยู่ แต่สิบเบี้ยที่มีอยู่ในมือ มีแน่ๆ ยังดีกว่า ยี่สิบเบี้ยที่ยังไม่ได้ สำนวนนี้จึงหมายความว่า "อะไรก็ตามที่ได้แน่ๆ ถึงแม้ว่าจะน้อยก็ให้เอาไว้ก่อน เพราะยังดีกว่าของที่ใหญ่ หรือมากกว่า แต่ยังไม่ได้"

สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยมีความหมายตรงกัน แต่สิ่งที่ใช้เปรียบต่างกัน สำนวนอังกฤษเปรียบกับการยิงนก ส่วนสำนวนไทยเปรียบกับเงินตรา อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบก็มีส่วนคล้ายคลึงกันคือ สิ่งที่เราจะได้ครอบครองแน่นอนแล้ว แม้ว่าจะมีค่าน้อย ก็ยังดีกว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าแต่ยังไม่แน่ว่าเราจะได้ครอบครองหรือไม่

 

ดู 809 ครั้ง0 ความคิดเห็น

บทความ / Article 

bottom of page