top of page

www.alhijrahcentre.com (“ผู้ให้บริการ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

– ผู้ให้บริการ จะทำการคืนเงินค่าคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับลูกค้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถเปิดคอร์สออนไลน์ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

– ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากความไม่พึงพอใจหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการไปแล้ว และหรือมีการยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือการพิจารณาของผู้ให้บริการเท่านั้น

– ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตและบัตร โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้ง (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

– ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อคอร์สเรียน, ผิดคอร์ส

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
    รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

– ผู้ใช้บริการ จะไม่ดำเนินการเปิดคอร์สออนไลน์ และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากคอร์สออนไลน์ ไม่มีให้บริการแล้ว

– ผู้ใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
– ผู้ใช้บริการ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน

bottom of page