top of page

Islamic Studies 

Course Program

อิสลามศึกษา
am.png
654409.jpg
20092020_201003_1.jpg

อิสลามศึกษา (Islamic studies)

ปัจจุบันการศึกษาศาสนาอิสลาม หรือ อิสลามศึกษา(Islamic studies) ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในสังคมโลก 
เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอาน (ซึ่งถือเป็นธรรมนูญสูงสุดที่มุสลิมทั่วโลกประมาณ 2,000 ล้านคน จะต้องนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต) ได้กล่าวถึงศาสตร์แขนงต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน โดยเน้นหลักปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน  การทำธุรกิจร่วมกัน  
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และมีความสุข ฯลฯ 
  
เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจในหลักการศาสนา เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจ การบริหารการเงินแบบอิสลาม อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และอื่นๆ 

Please reload

islamicclass_bangkok_edited.jpg
20092020_201003_3.jpg

Contact us

Success! Message received.

bottom of page