top of page

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัท สลาม อีสต์ กรู๊ป จำกัด  (“บริษัทฯ”) ใช้กับการดำเนินการของบริษัทผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในภายหลังของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริการฯ”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการฯ (“ผู้ใช้”) ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกบริการฯ และผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกบริการฯ ซึ่งในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างไร

 

ประเด็นสําคัญ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

3. การสื่อสารการตลาด

4. สิทธิของท่านด้านการคุ้มครองข้อมูล

5. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies)

6. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

7. ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

8. ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

9. ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

• ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 

• ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม 

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกิจกรรมที่ท่านได้มีส่วนร่วมกับบริการของบริษัท หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านผู้ประมวลผลข้อมูลที่บริษัทมอบหมายโดยได้รับความยินยอมจากท่าน ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลระบุตัวตนบุคคล อาทิ

     - ชื่อ-นามสกุล 

     - ที่อยู่ 

     - อีเมล 

     - หมายเลขโทรศัพท์

     - ภาพถ่าย

2. ในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯอาจมีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม เช่น 

     - รายละเอียดการชำระเงิน

     - ประวัติการรับบริการ 

     - ประวัติการซื้อขายและการสั่งซื้อ ฯลฯ

3. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ 

     - IP Address

     - ข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์และอุปกรณ์

     - ข้อมูลที่เก็บรวมรวมผ่าน Cookies, Pixel และเทคโนโลยีอื่นๆ ฯลฯ

4. ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เนื้อหาที่ท่านอาจสนใจ

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราผ่านบริการฯ

 

• เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านด้วยวิธีการใด 

บริษัทฯเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ด้วยวิธีต่อไปนี้ 

1. ผ่านเว็บไซต์ เช่น เมื่อลงทะเบียน ซื้อสินค้า สมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณา ข่าวสาร หรือข้อมูลด้านการตลาดจากบริษัท

2. ผ่านบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ บริษัทอาจได้รับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้งานหรือท่องเว็บไซต์ผ่านคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์อัตโนมัติ

3. ผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม อาทิ Facebook Login, Google Login, Line Login, Email & Password Login

4. ผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ การทําแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ การติดต่อสอบถาม การโต้ตอบทางอีเมลหรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์

5.ผ่านช่องทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม การสัมมนา  การฝึกอบรม และการร่วมกิจกรรมการตลาด เช่นการแจกของรางวัล การชิงโชค เป็นต้น

 

• เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อที่จะได้สามารถ 

1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ โฆษณา ผลิตภัณฑ์ สิทธิพิเศษ และกิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ยินยอมให้บริษัทฯ

2. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้

3. เพื่อปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการ

4. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ อาทิ การชำระค่าสินค้า การจัดส่งสินค้า

5. เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ การป้องกันสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

6. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ รวมถึงการยินยอมให้สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของบริษัทฯ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีสัญญากับบริษัทฯ 

 

2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

• เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างไร 

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัยในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์โดยบริษัทที่อยู่ภายใต้สัญญาการเช่าของบริษัทฯ

 

• ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

3. การสื่อสารการตลาด

บริษัทฯ มีความประสงค์นําส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่คาดว่าท่านอาจสนใจ รวมถึงสินค้าและบริการของบริษัทคู่ค้า กลุ่มธุรกิจ และพันธมิตรของผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากมีการตกลงรับสื่อทางการตลาดจากบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกได้ในภายหลัง โดยท่านมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้บริษัทฯ ติดต่อถึงท่านเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือให้ข้อมูลของท่านแก่บริษัทคู่ค้าได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ปรารถนาที่จะได้รับการติดต่อด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาติดต่อผ่านอีเมล info@alhijrahcentre.com

 

4. สิทธิของท่านด้านการคุ้มครองข้อมูล

บริษัทฯ ปรารถนาให้ท่านตระหนักถึงสิทธิด้านการคุ้มครองข้อมูลของตนเองอย่างเต็มที่ โดยผู้ใช้งานทุกคนมีสิทธิดังนี้ 

1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล–ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและสามารถขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลจากทาง บริษัทฯ ได้โดยไม่มีค่าใชจ่ายในครั้งแรกแต่อาจมีการเก็บค่าบริการเล็กน้อยในครั้งถัดๆ ไป 

2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล–ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเองที่เชื่อว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้ 

3. สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูล –ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

4. สิทธิในการระงับการประมวลผล–ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

5. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล–ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของบริษัทฯ  ภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล–ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเองทั้งหมดที่ถูกเก็บรักษาไว้ไปยังอีกบริษัทหนึ่ง หรือโอนตรงมายังท่าน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เมื่อท่านดําเนินการยื่นคําขอ ทางบริษัทฯ จะมีเวลา 1 เดือนในการตอบสนองต่อคําขอของท่าน 

7. หากท่านต้องการ ใช้สิทธิด้านการคุ้มครองข้อมูล โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง 

    อีเมล: info@alhijrahcentre.com

    หมายเลขโทรศัพท์: 086 0006544

 

5. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies)

• คุกกี้ (Cookies) คืออะไร 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (Text File) ที่ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน อินเตอร์เน็ตทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชม เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของทางบริษัทเราอาจเก็บรวบรวม ข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน 

• เราใช้งานคุกกี้อย่างไร 

บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมผ่าน Cookies เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อนำไปพัฒนาระบบและเนื้อหาให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของผู้ใช้เพื่อนำเสนอบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

 

• วิธีการจัดการคุกกี้ของท่าน 

เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยคุกกี้หลัก 2 ประเภทซึ่งเรียกว่า "Session Cookies" และ "Persistent Cookies" ทั้งนี้ Session Cookies เป็นคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้จนกว่าจะออกจากเว็บไซต์ ส่วน Persistent Cookie จะอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะลบออกไปเองหรือจนกว่าจะหมดอายุในวันที่กำหนด

 

ทั้งนี้ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านไม่ให้ยอมรับการใช้งานคุกกี้และสามารถถอนคุกกี้ออกจากบราวเซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้การใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามวัตุประสงค์ข้างต้น เช่น การจดจำการเข้าใช้งาน การตั้งค่าเฉพาะบุคคล เป็นต้น

6. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น 

 

7. ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัทฯ ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ และประกาศบนหน้าเว็บไซต์หากมีการเปลี่ยนแปลง หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ส่งผลกระทบต่อท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯได้ตามอีเมลและที่อยู่ได้เช่นเดิม

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

8. ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษา หรือต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านช่องทาง 

    อีเมล: info@alhijrahcentre.com

    ที่อยู่: บริษัท สลาม อีสต์ กรุ๊ป จำกัด  20 ซอย รามคำแหง 8 แยก 4  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

    หมายเลขโทรศัพท์: 086 0006544

9. ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร

หากท่านมีความปรารถนาที่จะรายงาน/ร้องทุกข์ หรือมีความรู้สึกว่าบริษัทฯ ไม่ตอบสนองต่อข้อกังวลของท่านอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถติดต่อได้ที่

    สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ที่อยู่: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

    หมายเลขโทรศัพท์: 02-142-2233

นโยบายความเป็นส่วนตัว

bottom of page